سوپرا یدک

تعویض شمع پیش گرمکن

تعویض شمع پیش گرمکن

  چگونه شمع خودروی خود را تعویض نمایید؟

مرحله اول : ابتدا محل نصب آن را که در روی سرسیلندر قرار دارد پیدا کنید


مرحله دوم: وایر و اتصالات را از آن جدا می کنید


مرحله : شمع را در جهت عکس عقربه ساعت باز کنید


مرحله چهارم: سیم ارت را تمیز کرده و وایر را بررسی و تست نمایید


مرحله آخر: شمع را در جای خود بسته و وایر و ارت را نصب کنید

نظرات بازدیدکنندگان