سوپرا یدک
تعویض شمع پیش گرمکن

تعویض شمع پیش گرمکن

موتورهای دیزلی متفاوت از موتورهای بنزینی طراحی شده اند و دارای شمع پیش گرمکن هستند. شمع پیش گرمکن برای بالا بردن دمای هوا در داخل سیلندر تا نقطه احتراق خود به سوخت دیزل و نرخ فشرده سازی متکی است.